MESSAGE

News :

  સેમેસ્ટર 5 ની પુરક પરીક્ષાના ફોર્મ

  Semester-1 Exam Time Table

  કોલેજ શરૂ કરવા અંગે સૂચનાઓ

  પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા બાબત

  પરીક્ષા કેન્દ્ર બદલવા ઇચ્છતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન પોર્ટલ શરૂ કરવા બાબ

  Time Table for U.G. Sem-5 December-2020 Exam

  Exam Date Change & Online Portal for Exam Center Change Circular

  SC,ST,OBC, Freeship Scholarship (Digital Gujarat)

  BCA And B.Com. Practical Exam Time Table

  Semester-3 Examination Time Table

  દિવાળી વેકેશન દરમ્યાન કોલેજ કાર્યાલયનો સમય

  Student Notice

  BA / B.Com / BCA Semester-6 ના પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા અંગે

  Academic Calendar 2020-21 (BKNMU)

  Tentative Examination Schedule For Year 2020-21

  સેમેસ્ટર-૬ ની પ્રુરક પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા બાબત

  યુ.જી. સેમ. ૬ (પુરક પરીક્ષા) ના પરીક્ષા ફોર્મની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરવા બાબત

  આગામી સમયમાં યોજાનાર યુ.જી. સેમ. ૧ થી ૬ તેમજ પી.જી. સેમ. ૧ થી ૪ની પરીક્ષા ફોર્મ ફ

  Invitation for Online Registration developed by ST-IITB

  Covid-19 Under Exam Feedback

  2019-20 Sem-6 Student Feedback Form

  Online fee payment

View all

President

Suraksha Setu Society

Shri Mohanbhai L. Patel

President / Managing Trustee,

Patel Kelavani Mandal

 The aim of education is to change life, society and nation.

 The wealth of a nation is its educated men and women.

 Our educational institution M. M. Ghodasara Mahila College aims for women's empowerment, to strengthen and train women to be intellectually competent, morally upright, physically healthy, spiritually advanced and socially mature who will confidently face this ever changing cometitive world and will change the future of all beings towards betterment. We create a network of women empowered with skills and knowledge to be able to contribute to healthy economy and growth of the society and nation.

 To excel in today's moving competitive world, Patel Kelavani Mandal provides advanced education with latest technology, powered by constant innovation and research, for achieving sustainable development in academics, co-curriccular activities as well as in individual's development.

 To achieve the target, we provide best learning atmosphere suported by highly educated competitive and dedicated faculty members.

 I strongly encourage all the prospective students and parents to visit the campus, meet the principal for your future prospect.

 Let us all join our hands together for better and prosperous future and best nation.

Yours,

In-charge

Suraksha Setu Society

Dr. V.K. Ankola

Incharge-Management Committee,

Shri M.M. Ghodasara Mahila Arts & Commerce College, Junagadh.

Realize ‐ Create ‐ Accomplish

 We are living in a fast changing world which has led to the explosion of the knowledge. Moreover, due to the advanced science and technology, the modern world has shrunk. Again, communication has made information easily accessible.

 Accessibility of information is not the only aim of education; in face the fundamental need of the present education is to create a smarter, well informed, efficient, rationalized and adaptable social being. Therefore education should continue to pay proper attention towards the harmonious development of human personality. It is important to remember that students are driven by passion, curiosity, engagement and dreams. That is why education should prepare students for a specific career, as well as to teach students life-long values, discipline and the ability to explore new ideas to think independently. Moreover using inspiration, visionary ambitions, creativity, risk, motivation and the ability to bounce back from failure ‐ are the skills associated with understanding the value of knowledge.

 Shapping a person to behave like a sound man, throughout his/her life and contribute the best for nation building is the target of our institute. Though the future is uncertain, we must prepare ourselves to face the future unknown challenges.

 The aim of education should be to lead value ‐ based pioneering efforts to...

  • facilitate intellectual motivation to create, continue and spread knowledge.
  • empower students to meet the challenges of a collaborative and competitive globalize environment.
  • synergize excellence amongst students.
  • institute a culture of inclusiveness.
  • provide wide access to higher education opportunities.
  • initiate trends which impact global higher education policies and practices.

 Recognizing this need, our institution aims at building up a responsible citizen for the nation. Bearing this in mind, we contribute to the society by providing value-added education. We value education and therefore we educate values too. We emphasize not only on achieving academic excellence but also on overall development of the students. We look for, bring and assist you 'Realize ‐ Create ‐ Accomplish'.

Principal

Suraksha Setu Society

Dr. D.A. Dadhania

Principal,

Shri M.M. Ghodasara Mahila Arts & Commerce College, Junagadh.


Dear All,


      I welcome you all to Shri M.M. Ghodasara Mahila College, Junagadh.


 You are indeed bless to find an opportunity of being educated at one of the best women colleges of Junagadh. It is a milestone of academic excellence and extra-curricular performances. With proud legacy of 34 years in Arts, Commerce and B.C.A, the college has excelled in every field.The management takes keen interest and stands behind any such endeavour. Our teachers are committed and dedicated for the development of the institution by imparting their knowledge and play the role of facilitator as well as role model to our students.

 We have university champion in sports and also in cultural activities in zonal and inter-zonal youth festivals. Different activities like NCC, NSS, Udisha placement, Annual functions, Welcome-Farewell, Navratri, Teacher's Day, Gurupurnima, Sports Day, Seminars, Voting Awareness, Saptadhara, IQAC, Guidance for competitive exams - all these inculcate not only the love for social service, discipline, awareness for one's rights and duties, pride for Indian culture and tradition; but also make them good human beings and confident leaders.

 I, on behalf of M.M. Ghodasara College family welcome all the students and wish you all the best for achieving greater success and scaling new heights in the coming session.


With blessing and warm wishes.

Dr. D. A. Dadhania

Principal,

Shree M.M. Ghodasara Mahila College.