સેમેસ્ટર 6 નોટિસ

સેમેસ્ટર 3 ની પરિક્ષા હોવીથી સેમેસ્ટર 6 ના તમામ વર્ગો તા. 21/11/2022 ના રોજ ચાલુ થાસે